Відкрите заняття «Українська мова  (за професійним  спілкуванням)»

22 грудня 2022 року викладач української мови та літератури Кірпо Н.В. провела відкрите онлайн-заняття з теми: «Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання. Професійна етика»  з дисципліни «Українська мова  (за професійним  спілкуванням)»

Метою заняття було удосконалити методику використання інтерактивних форм і методів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням; з’ясувати сутність, види, завдання етики ділового спілкування, ознайомити студентів з етичними нормами та нормативами; спонукати до пізнавальної, наукової, творчої діяльності; розвивати самостійність і творче мислення, комунікативні здібності; формувати мовну, етичну культуру студентів; виховувати повагу до рідної мови; збагачувати словниковий запас; виховувати високорозвинену особистість, комунікабельну, відкриту до діалогу, толерантну.

Етапи заняття пов’язані між собою, логічно послідовні, змістовно наповнені, раціонально розподілені за часом. При викладанні нового матеріалу були використані мультимедійна  презентація, лекційний матеріал, технологія випереджувального навчання як стимулювання креативності студентів; «хмара слів»  як засобу візуалізації на заняттях; метод інтерактивних вправ, створених за допомогою програми Microsoft Forms з посиланням і QR-кодуванням, що дозволяє отримати миттєвий доступ до закодованої інформації – значно підвищує ефективність заняття, враховує індивідуальні особливості здобувачів освіти, розвивають навички роботи з цифровими носіями;  використання ситуативно-моделюючих завдань, оскільки вони є проміжним етапом між теоретичними знаннями і практичним використанням у щоденних життєвих ситуаціях. Методичне забезпечення заняття відповідає типу заняття, його меті, сприяє їх реалізації.